Zagospodarowanie oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych zyskuje coraz większe zainteresowanie w wielu miastach i gminach w Polsce. Wpływa na ten fakt nie tylko sytuacja ekologiczna i rosnąca świadomość potrzeby ochrony środowiska, ale również możliwości dotacji z Unii Europejskiej.

Sposobem na skuteczne zagospodarowanie wód jest udoskonalenie (a w niektórych miejscach całkowite stworzenie) systemów retencjonowania wody opadowej i budowa bądź modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kwestia ta dotyczy głównie terenów miejskich, warto zaznaczyć, że obecnie coraz więcej mniejszych miejscowości i gmin rozważa działania w tym zakresie.

Już niedługo, bo na przełomie października i listopada wystartuje kolejny nabór w ramach działania 2.1.5 POIŚ „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 60 milionów złotych. Tym razem dedykowany został on projektom zlokalizowanym w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. Program polega na opracowaniu bądź aktualizacji planów adaptacyjnych do zmian klimatu w miastach.

 

Wsparcie kierowane będzie m.in. na:

 • budowy, rozbudowy lub remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych.
 • budowy, rozbudowy lub remonty zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody);
 • likwidację zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych.

 

Z programu mogą skorzystać:

 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

 

Dofinansowanie wynosić będzie:

 • Organy władzy, administracji rządowej; PGW Wody Polskie–100%;
 • Państwowe Instytuty Badawcze–100% w zakresie projektów realizujących zadania Skarbu Państwa.
 • Pozostali beneficjenci –85 %

 

Źródło: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIS z 20.08.2019 http://www.pois.gov.pl/media/77226/SzOOP_POIS_11_2.pdf

Harmonogram planowanych naborów w POIS z 05.07.2019 http://www.pois.gov.pl/media/76050/Harmonogram2019_aktualizacja0507.pdf

 

Warto przyjrzeć się również możliwością jakie oferują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla przykładu na Pomorzu, WFOŚiGW proponuje konkursy w tzw. Naborze ogólnym. Generalnie Fundusz może udzielać dotacji na:

a) ochronę przyrody i krajobrazu,

b) edukację ekologiczną,

c) monitoring środowiska,

d) przedsięwzięcia innowacyjne,

e) przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii,

f) badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnianie ich wyników,

g) systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności na tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,

h) zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków.

 

W ramach priorytetu dotyczącego gospodarki wodnej Fundusz będzie wspierał w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 • ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego,
 • zapewniające dostęp do czystej wody poprzez ochronę wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych,
 • dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich pod warunkiem zapewnienia właściwej gospodarki ściekowej na terenie objętym projektem oraz działania służące ograniczeniu strat wody,
 • służące adaptacji do zmian klimatu,
 • wchodzące w skład kompleksowych rozwiązań mających na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych polegające na zwiększeniu stopnia ich zagospodarowania w miejscu ich powstawania (przykładem takich działań może być budowa Hydrofun, który jest ciekawą formą na zagospodarowanie wody opadowej na cele edukacyjne)
 • dotyczące rozwoju i utrzymania monitoringu w ochronie powietrza i gospodarce wodnej (np. na zainstalowanie systemu zarządzani i monitoringu Bumerang Smart)
 • działania mające na celu przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, zapobieganie zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i likwidację ich skutków.

 

Pomoc będzie udzielana w formie:

 • pożyczek (max 6 lat, 3% oprocentowanie)
 • dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
 • przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.

 

Standardowo dofinansowanie nie może przekroczyć 80%, jednak może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, lub w szczególnych przypadkach zadań realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe

 

Link do naboru: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/nabor-ogolny

Zasady udzielania finansowania: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasady-udzielania-dofinansowania

 

Nabór ciągły, oceny raz na kwartał

 

Wszystkim decydującym się na złożenie wniosku i wzięciu udziału w konkursie życzymy powodzenia!